Khoa học luật hành chính và những vấn đề cần lưu ý

0
184

 Khoa học luật hành chính là một khóa học pháp lí chuyên ngành . Sự phát triển của khoa học luật hành chính liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước cùng sự hình thành và phát triển của hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý hành chính nhà nước .

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

 Khoa học luật hành chính là một khóa học pháp lí chuyên ngành . Sự phát triển của khoa học luật hành chính liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước cùng sự hình thành và phát triển của hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý hành chính nhà nước .

Đối tượng nghiên cứu của luật hành chính là hoạt động quản lý hành chính nhà nước ; những quan hệ hình thành trong quá trình quản lý hành chính nhà nước và việc điều chỉnh những quan hệ ấy , hệ thống quy phạm pháp luật hành chính và hiệu suất của sự tác động của chúng đối với hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Nhiệm vụ của luật hành chính là làm sáng tỏ những vấn đề lí luận về quản lý nhà nước ; nghiên cứu , tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước , thực tiễn xây dựng và thực hiện pháp luật trong quản lí hành chính nhà nước ; rút ra những kết luận khoa học về lí luận cũng như thực tiễn và đề xuất những ý kiến nhằm hoàn thiện các chế định pháp luật hành chính . Cơ sở lý luận của khoa học luật hành chính là chủ nghĩa Mác – Lênin , đặc biệt là triết học Mác – Lênin . Chính vì vậy , phương pháp luận của khoa học luật hành chính là duy vật biện chứng . Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản , là người đã nêu ra những luận điểm cơ bản về tổ chức và quản lí nhà nước xã hội chủ nghĩa . Những tác phẩm tiêu biểu về vấn đề này là : “ Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết ” ; “ Chúng ta phải tổ chức lại bộ kiểm tra công nông như thế nào ” , “ Thà ít mà tốt ” , “ Sáng kiến vĩ đại ” , “ Về kế hoạch kinh tế thống nhất ” …

Xem thêm: Hệ thống ngành luật hành chính và những vấn đề cần lưu ý

Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng của Luật sư – Cần lưu ý gì?

Nguồn tư liệu quan trọng của luật hành chính là đường lối , chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam . Các văn kiện của Đảng , các tác phẩm , bài phát biểu của các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước là sự vận dụng sáng tạo lí luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam nên chúng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của luật hành chính . Khoa học luật hành chính coi trọng việc tham khảo những tác phẩm nghiên cứu lí luận về luật hành chính và khoa học luật hành chính trên cơ sở nắm vững thực tiễn Việt Nam, phát huy tính độc lập tự chủ để có thể tiếp khu lệ luận và kinh nghiệm một cách đúng đắn , có phê phán .

Khoa học luật hành chính cũng có mối quan hệ mật thiết với nhiều môn khoa học nghiên cứu về hoạt động quản lý, đặc biệt là với khoa họa quản lý. Sự phát triển của cả hai ngành khoa học này là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện bộ máy và tầng cường hiệu lực của Nhà nước

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây