Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

0
36

Thiệt hại về tinh thần là sự mất mát về danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của cá nhân. Khác với thiệt hại về tài sản, thiệt hại về tinh thần không có tiêu chí chung để xác định cho mọi cá nhân vì điều kiện và hoàn cảnh của mỗi cá nhân là khác nhau.

Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần
Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Thiệt hại về tinh thần là gì?

Thiệt hại về tinh thần được hiểu là tổn hại về sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại hoặc tính mạng của người bị xâm phạm và những người thân thích nhất của người bị thương. đau khổ, buồn bã, mất mát về tình cảm, mất uy tín, bị xa lánh, hiểu lầm…

Thiệt hại về tinh thần là sự mất mát về danh dự, uy tín, nhân phẩm, sản phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của một cá nhân.

Khác với thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần không có tiêu chí chung để xác định cho mọi cá nhân vì điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau.

  • Định nghĩa bồi thường thiệt hại phi vật chất

Bồi thường thiệt hại phi vật chất là hình thức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị tổn hại. Thông thường là khoản tiền mà người vi phạm hoặc thân nhân của người bị thương được hưởng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại trong thương mại

Khi nào xác định thiệt hại về tinh thần?

Theo quy định tại các Điều 590, 591 và 592 BLDS năm 2015, thiệt hại về tinh thần được xác định khi có những thiệt hại sau: do các bên ấn định số tiền phải bồi thường. Tuy nhiên, có những khoản chi không thể xuất hóa đơn như: chi phí thuê xe máy đưa người đi cấp cứu thường không có hóa đơn chứng từ nên khi xác định xét xử hội đồng xét xử nhìn chung chỉ căn cứ vào thực chi. của bệnh nhân bị thương để được xác định.

Do thương tật tính mạng: Bao gồm các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, tiếp nhận, chăm sóc người bị thương trước khi chết; Chi phí mai táng hợp lý; cấp dưỡng cho những người mà người bị thương có nghĩa vụ cấp dưỡng và bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thừa kế hạng nhất của người bị thương.

Do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị tổn hại: Chi phí hợp lý để hạn chế thiệt hại và thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút. Trong từng trường hợp cụ thể, ngoài việc buộc dừng hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, Tòa án quyết định người gây thiệt hại do hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín phải bồi thường một khoản tiền. tổn thất về tinh thần của người bị hiếp dâm nhưng không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Đồng thời, Điều 604 BLDS quy định:

Người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý mà gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản đến quyền và lợi ích của pháp nhân khác, danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân, chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải sửa chữa.

Trong trường hợp pháp luật quy định tác giả của thiệt hại phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi, thì quy định này được áp dụng.

Như vậy, khi tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm thì thiệt hại về tinh thần và người bị hại được bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người này phải gánh chịu.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Nguyên tắc và cách xác định mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần
Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Nguyên tắc bồi thường

Điều 605 BLDS quy định ba nguyên tắc bồi thường thiệt hại do tổn thương tinh thần:

Thứ nhất: Thiệt hại phải được sửa chữa đầy đủ, kịp thời. Các bên có thể thoả thuận mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, hiện vật, lao động, phương thức bồi thường một hoặc nhiều đợt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. tương ứng với toàn bộ thiệt hại đã gây ra và bồi thường kịp thời, nhanh nhất có thể để khắc phục hậu quả. Pháp luật khuyến khích các bên tự thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường. Tuy nhiên, thỏa thuận không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Thứ hai: Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu do lỗi vô ý mà thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Để giảm số tiền bồi thường thiệt hại, tác giả của thiệt hại phải có đủ hai điều kiện là lỗi vô ý và thiệt hại gây ra là quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Thứ ba: Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thương, người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án, cơ quan có thẩm quyền khác sửa đổi mức bồi thường. ‘

Theo nguyên tắc trên, người gây thiệt hại, người bị thương có thể yêu cầu sửa đổi mức bồi thường khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế. Cụ thể, trong trường hợp mức bồi thường quá thấp mà người bị thiệt hại phải khắc phục hậu quả gây ra hoặc mức bồi thường quá cao làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thiệt hại.

Mức bồi thường

Đối với trường hợp bị thương về tính mạng thì mức bồi thường tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Điều 2, Điều 591 BLDS 2015); Nâng bậc lương hiện hưởng so với bậc cũ, tối đa là 60 tháng lương cơ sở.

Trong trường hợp sức khỏe bị tổn hại thì mức bồi thường tối đa không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (khoản 2 Điều 590 BLDS 2015). Mức này cao hơn mức cũ tối đa là 30 tháng lương cơ sở.

Trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín bị tổn hại thì mức bồi thường tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Điều 2, Điều 592 BLDS 2015).

Rất khó xác định mức độ buồn, đau, mất mát tình cảm,… nên việc xác định mức bồi thường bao nhiêu còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại tài sản công ty

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần

Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần
Thiệt hại về tinh thần là gì? Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự thì “Người nào có hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường , trừ khi có quy định khác của Bộ luật này hoặc các luật khác có liên quan.

Như vậy, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự (nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng) chỉ phát sinh khi có đủ các yếu tố sau:

Thứ nhất, thiệt hại đã xảy ra

Thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và tinh thần. hư hại.

Thiệt hại về vật chất bao gồm: Thiệt hại về sức khoẻ quy định tại Điều 590 BLDS; thiệt hại về tính mạng do hành vi phạm tội quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự.

Thiệt hại do tấn công tâm thần của cá nhân được hiểu là do bị tấn công vào sức khỏe của nạn nhân, hoặc do bị tấn công về tính mạng mà người thân nhất của nạn nhân phải chịu đựng đau đớn, xót xa. , sự mất mát.

Thứ hai, phải có một hành vi bất hợp pháp

Một hành vi trái pháp luật là hành vi cụ thể của con người được thực hiện bằng những hành động hoặc hành động trái với các quy định của pháp luật.

Thứ ba, giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật phải có mối quan hệ nhân quả.

Thiệt hại phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại, hành vi trái pháp luật phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Thứ tư, phải có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ rằng hành động của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác nhưng vẫn thực hiện và có chủ đích hoặc không mong muốn nhưng vẫn để xảy ra thiệt hại.

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước rằng hành vi của mình có thể gây ra thiệt hại, mặc dù lẽ ra anh ta phải biết hoặc có thể biết trước rằng hành vi của mình sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây ra thiệt hại, nhưng lại cho rằng rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể tránh được.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây