Quyền của người lập di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

0
177

Việc lập di chúc là quyền của người lập di chúc đối với việc quyết định di sản thừa kế của mình cũng như những người có quyền hưởng thừa kế. Vậy theo quy định của pháp luật hiện nay, những quyền năng đó là gì?

Xin cấp giấy phép
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Contents

Điều 626 Bộ luật dân sự quy định về quyền của người lập di chúc bao gồm

Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

Người để lại di sản có quyền chỉ định người thừa kế theo di chúc theo ý chí nguyện vọng cá nhân của mình mà không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể khác. Chủ thể đó có thể là cá nhân, tổ chức, pháp nhân tùy vào nguyện vọng của người để lại di sản thừa kế
Người để lại di sản thừa kế có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế mặc dù họ có đủ điều kiện trở thành người thừa kế theo quy định của pháp luật. Người để lại di sản thừa kế có quyền truất quyền hưởng di sản nhưng trừ các trường hợp theo luật định được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con chưa thành niên mà không có khả năng lao động sẽ được hưởng số di sản thừa kế bằng hai phần ba suất di sản của người thừa kế theo pháp luật.

Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

Người để lại di sản thừa kế có quyền phân chia di sản, tức thực hiện quyền định đoạt đối với di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của mình. Người để lại di sản thừa kế có quyền phân chia cụ thể cho người thừa kế nào hưởng phần di sản là bao nhiêu hoặc hưởng di sản là hiện vật gì.

Giao nghĩa vụ cho người thừa kế

Người thừa kế phải thực hiện một công việc nhất định vì lợi ích vật chất của người khác mà đáng lẽ khi còn sống, người để lại di sản phải thực hiện như việc trả nợ hoặc bồi thường thiệt hại,… Người thừa kế không có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ mà người để lại di sản thừa kế để lại mà chỉ thực hiện phần nghĩa vụ trong phạm vi di sản được hưởng của mình trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Tuy nhiên người thừa kế không phải thực hiện các nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của người để lại di sản.

Dành một phần di sản để di tặng

Di tặng là việc người để lại di sản dành một phần trong số di sản thừa kế để tặng cho người khác và điều này được thể hiện rõ trong di chúc.
Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Dành một phần của di sản vào việc thờ cúng

Người để lại di sản có quyền dùng một phần di sản vào việc thờ cúng và chỉ định một người trong di chúc thực hiện việc quản lý tài sản đó.
Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Người để lại di sản có quyền tự mình sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc theo ý chí cá nhân của mình.
Sửa đổi di chúc là người để lại di sản bằng ý chí của mình phủ nhận một phần của di chúc và thay thế những nội dung mới, theo đó phần mới sửa đổi sẽ là phần có hiệu lực thay thế phần bị sửa đổi.
Bổ sung di chúc là việc mà người để lại di sản bổ sung những điều chưa có của di chúc hoặc làm rõ hơn, chi tiết hơn những điều đã được quy định trong di chúc. Theo đó, cả phần nội dung hiện tại và phần nội dung mới được bổ sung cùng có hiệu lực.
Thay thế di chúc là việc người để lại di sản thừa kế hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cũ và thay vào đó là một di chúc mới.
Hủy bỏ di chúc là việc người để lại di sản thừa kế hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cũ nhưng không lập ra bản di chúc mới thay thế

Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản là những người được người để lại di sản tin tưởng và giao nhiệm vụ thực hiện những công việc trên với bản di chúc của mình để đảm bảo ý nguyện của mình không bị người khác xâm phạm hoặc tránh việc di chúc bị thất lạc, hư hỏng.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây