Khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất

0
322

Khi phát hiện hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp mình đã nộp cho cơ quan thuế đã hết hạn nộp tờ khai có sai sót thì doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Vậy khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất cụ thể như thế nào?

Vi phạm xuất bản
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Contents

Văn bản pháp luật điều chỉnh quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung chi tiết quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Khi phát hiện hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp mình đã nộp cho cơ quan thuế đã hết hạn nộp tờ khai có sai sót thì doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: trường hợp chưa hết hạn nộp tờ khai thì chỉ cần điều chỉnh lại tờ khai, không phải lập hồ sơ khai thuế bổ sung.

Hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung gồm:

Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (theo mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)  (áp dụng trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Doanh nghiệp có thể khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại doanh nghiệp.

Trường hợp đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì doanh nghiệp vẫn sẽ được khai bổ sung, điều chỉnh, nếu doanh nghiệp phát hiện:

Hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra (trường hợp này phải nộp tiền chậm nộp theo quy định).

Hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra (trường hợp này phải nộp tiền chậm nộp theo quy định).

Hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì doanh nghiệp được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì doanh nghiệp phải thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền và không phải lập hồ sơ khai bổ sung.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được thực hiện khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn

Trong trường hợp này chỉ cần lập:

Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

Tài liệu giải thích kèm theo.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp:

Bên cạnh số tiền thuế phải nộp tăng thêm, doanh nghiệp còn phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp.

Số tiền chậm nộp được xác định dựa vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho doanh nghiệp biết.

Ví dụ: Công ty A vào tháng 8/2017 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng, thì Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN. Hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung được thực hiện theo quy định.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp

Nếu doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế mà làm giảm tiền thuế phải nộp thì được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp vào NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế. Hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung được thực hiện theo quy định.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót

Khi làm hồ sơ khai bổ sung, doanh nghiệp cần chú ý phải khai số tiền thuế GTGT điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu: ” Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty A vào tháng 8/2017 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 500 triệu đồng:

Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế:

Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2017 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng;

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2017;

Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Số tiền điều chỉnh tăng 500 triệu đồng, Công ty A khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2017 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/20174.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót

Khi lập hồ sơ khai bổ sung thì doanh nghiệp cần lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp chưa dừng khấu trừ và chưa đề nghị hoàn thuế thì phải khai số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Trường hợp doanh nghiệp đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế sẽ xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày kê khai bổ sung. Nếu doanh nghiệp chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế.

Ví dụ:

Công ty H vào tháng 8/2017 lập hồ sơ khai bổ sung của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng.

Nếu doanh nghiệp chưa dừng khấu trừ và chưa đề nghị hoàn thuế thì chỉ cần khai số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu từ vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”.

Nếu doanh nghiệp đã dừng khấu trừ và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế sẽ xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai thuế bổ sung. Do đó, sẽ hoàn 100 triệu tiền thuế cho công ty H.

Nếu doanh nghiệp đã được cơ quan giải quyết hoàn thuế thì phải nộp lại số thuế GTGT 100 triệu đồng vào Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT và tự tính tiền chậm nộp đến ngày kê khai bổ sung để nộp vào Tài khoản thu ngân sách nhà nước.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót

Sau khi thực hiện hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung thì doanh nghiệp nộp thuế có trách nhiệm tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Đồng thời khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty A vào tháng 8/2017 lập hồ sơ khai bổ sung của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết, chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng, đồng thời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng thì:

Phải nộp tăng thêm 100 triệu và đóng tiền nộp chậm đối với số thuế tăng thêm.

Khai giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ là 200 triệu đối với số thuế chưa khấu trừ hết vào vào tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2017 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2017. (Số tiền thuế được khấu trừ vào kỳ tiếp theo là 300 triệu thì sau khi điều chỉnh giảm sẽ còn 100 triệu. 100 triệu là số tiền thuế được khấu trừ trong kỳ tiếp theo).

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót.

Sau khi thực hiện hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung thì doanh nghiệp:

Phải khai tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Và được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp vào NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn

Khi lập hồ sơ khai bổ sung thì doanh nghiệp đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty K đã kê khai số thuế GTGT đề nghị hoàn vào Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2017 là 200 triệu đồng nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế GTGT. Tháng 8/2017, Công ty K phát hiện số thuế khai đề nghị hoàn nêu trên chưa đảm bảo trường hợp được hoàn thì Công ty được điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khai đề nghị hoàn chưa đảm bảo trường hợp được hoàn tại tờ khai thuế GTGT tháng 6/2017 và được khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tương ứng trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2017.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây