Thời hiệu thi hành Bản án theo Luật Hình sự Việt Nam

0
23

Thời hiệu thi hành Bản án theo Luật Hình sự Việt Nam

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do BLHS quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. Chế định thời hiệu thi hành bản án hình sự là một trong các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt. Chế định này cũng thể hiện quan điểm nhân đạo, nhất quán với mục đích của việc thi hành bản án hình sự.

1 – Khái niệm thời hiệu thi hành Bản án hình sự.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự xuất phát từ yêu cầu đề cao trách nhiệm của cơ quan thi hành án đảm bảo cho mọi bản án có hiệu lực phải được thi hành, đồng thời chế định này cũng thể hiện quan điểm nhân đạo, nhất quán với mục đích của việc thi hành bản án hình sự.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do BLHS quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

Căn cứ Điều 60 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Thời hiệu thi hành bản án hình sự về quyết định hình phạt. Đối với các quyết định về bồi thường thiệt hại, án phí và các quyết định khác về tài sản thì việc xác định thời hiệu thi hành bản án được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.”

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là giới hạn thời gian của việc thi hành bản án, là thời hạn để có thể buộc các đối tượng bị kết án phải chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật. Thời hạn này dài hay ngắn tuỳ thuộc vào đối tượng bị kết án và loại, mức hình phạt đã tuyên. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2 – Đặc điểm khác của thời hiệu thi hành Bản án hình sự.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ. 

Xem thêm: Tội sản xuất buôn bán hàng cấm đối với pháp nhân thương mại

Xem thêm: Ngành luật hình sự 

3 – Thời hiệu thi hành Bản án hình sự đối với người bị kết án.

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

” Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như sau:

a) 5 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống;

b) 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm;

c) 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù trên 15 năm đến 30 năm.

d) 20 năm đổi với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình.”

Sau thời hạn trên, người bị kết án sẽ không bị buộc phải chấp hành bản án nếu trong thời hạn luật định người đó không phạm tội mới và không cố tình trốn tránh việc thi hành án cũng như không bị truy nã. Nếu không thoả mãn các điều kiện này thì thời hiệu thi hành bản án được tính lại kể từ ngày người đó thực hiện hành vi phạm tội mới (khoản 4 Điều 60 BLHS) hoặc ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ (khoản 5 Điều 60 BLHS). Cố tình trốn tránh là cố tình giấu địa chỉ, ẩn náu, trốn ra nước ngoài, thay đổi họ tên, hình dạng… làm cho các cơ quan có trách nhiệm không biết họ ở đâu hoặc không phát hiện được.

Trường hợp trong bản án có tổng hợp hình phạt của nhiều tội thì căn cứ mức hình phạt để tính thời hiệu thi hành bản án hình sự là hình phạt chung.

4 – Thời hiệu thi hành Bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Căn cứ khoản 3 Điều 60 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“Thời hiệu thi hành Bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 05 năm”

Đối với pháp nhân thương mại bị kết án, trong mọi trường hợp, thời hiệu để thi hành bản án hình sự được xác định là 5 năm. Trong thời hạn trên, nếu pháp nhân thương mại bị kết án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Trên đây là quy định pháp luật liên quan đến thời hiệu thi hành bản án hình sự.

Nguồn: Giáo trình Luật hình sự (Phần chung) Đại học Luật Hà Nội. 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây