Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình

0
349

Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình? Trình tự thực hiện thay đổi điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình

Thông thường, khi các dự án được đưa vào xây dựng thì các thiết kế phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để đưa thiết kế của dự án vào xây dựng. Nhưng vì một số lý do nào đó mà chủ đầu tư muốn thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình. Như vậy, khi các chủ đầu tư muốn thay đổi thì phải thuộc các trường hợp được thay đổi và điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình là gì?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Đầu tư 2014;

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư 18/2016/TT-BXD

Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình

Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình được quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD

“Điều 17. Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1.Các trường hợp Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Xây dựng và Điều 11 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.”

Như vậy, việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp Điều 11 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP như sau:

– Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm). Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải được thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh. theo quy định tại Điều 7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP;

– Thay đổi và bổ sung thiết kế nhưng việc thay đổi này không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự phòng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt;

– Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần giá trị tăng (hoặc giảm). Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh.

– Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Trong trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng”

Không những vậy pháp luật nước ta còn quy định về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng rất cụ thể tại Điều 84 trong Luật xây dựng 2014 thì thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được thực hiện việc điều chỉnh trong các trường hợp sau: Khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng  thì cần phải có yêu cầu về điều chỉnh thiết kế xây dựng; Hoặc là trong quá trình thi công xây dựng mà có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án đã được thẩm định.

Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo hai trường hợp được nêu ở trên mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực hoặc biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác. Như vậy có thể thấy tùy vào vốn ngân sách của dự án mà mỗi dụ án khi thay đổi kết cấu sẽ do cơ quan có thẩm quyền khác nhau thực hiện việc thẩm định.

Cũng tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD thì: người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Hoặc trong các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện. Như vậy, khi người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh trong các trường hợp như sau:

“3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.” 

Khi có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết thực hiện việc điều chỉnh này, Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh vượt dự toán xây dựng công trình hoặc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư  đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện và không thuộc trường hợp phải thẩm định về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; và Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt.

Như vậy, Việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh của người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư gồm những nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi đã được phê duyệt Điều chỉnh. Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh do mình quyết định việc Điều chỉnh như đã được nêu ở trên và được nêu cụ thể tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-  BXD.

Trình tự thực hiện thay đổi điều chỉnh thiết kế xây dựng 

 Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy trong tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ sẽ tiếp nhận ghi Biên nhận.

+ Trường hợp chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy trong tuần).

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu)

+ Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt;

+ Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (tùy theo loại công trình)

Trường hợp nhà có diện tích phát sinh ngoài chủ quyền bổ sung thêm giấy cam kết không có tranh chấp khiếu nại về ranh giới thửa đất (theo mẫu quy định).

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Công thương huyện; Phòng Quản lý đô thị quận.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

Như vậy, khi chủ đầu tư muốn thay đổi điều chỉnh thì cần thực hiện theo các bước như đã nêu ở trên để việc điều chỉnh này được thực hiện một cách chính xác nhất. Ngoài ra để thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh, thay đổi thiết kế trong hợp đối với công trình xây dựng từ 7 tầng trở hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên,  phải có thiết kế về phòng cháy chữa cháy do cơ quan có đủ năng lực thiết kế và phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trước khi thi công và khi chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hình sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: Info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây