Tìm hiểu về Hội thẩm định giá Việt Nam

0
108

Hội Thẩm định giá Việt Nam (Vietnam Valuation Association) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn định giá và thẩm định giá theo qui định của pháp luật.

Hội thẩm định giá việt nam
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực được nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 19006198

Giới thiệu về Hội thẩm định giá Việt Nam

Ngày 26/12/2005, Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam đã được phê duyệt bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đánh dấu sự ra đời của Hội thẩm định giá Việt Nam. Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý của Bộ Tài chính. Hội thẩm định giá Việt Nam hiện có địa chỉ tại Phòng 101, Tòa Nhà Dự Án, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Hội Thẩm định giá Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn định giá và thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
Mục đích thành lập và hoạt động của Hội thẩm định giá Việt Nam là:
– Tập hợp và đoàn kết hội viên;
– Đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên;
– Phối hợp, liên kết hỗ trợ hoạt động của các hội viên;
– Vận động khuyến khích hội viên nghiêm túc chấp hành pháp luật về định giá và thẩm định giá, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Xem thêm: Luật hành chính

Trong Điều lệ của Hội có quy định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội thẩm định giá Việt Nam

Quyền hạn của Hội:

– Tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ, mục đích và phương hướng hoạt động của Hội. Đồng thời Hội cũng đại diện cho các hội viên trong cả quan hệ đối nội lẫn đối ngoại và các trường hợp khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
– Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên với điều kiện phù hợp với tôn chỉ, mục đích và mục tiêu hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
– Hội thẩm định giá Việt Nam tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Và là đơn vị cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
– Với các chuyên gia trong lĩnh vực, Hội tham gia ý kiến, bình luận, đóng góp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung và phạm vi hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và ngành nghề Hội hoạt động. Đồng thời, Hội sẽ phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Hội.
– Thành lập các pháp nhân thuộc Hội theo luật định.
– Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự tiến hành hoạt động hành nghề. Và Hội có quyền nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
– Trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động.

Nhiệm vụ của Hội

Thứ nhất, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội thẩm định giá Việt Nam.
Thứ hai, tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Thứ ba, phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
Thứ tư, đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
Thứ năm, Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
Thứ sáu, xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.
Thứ bảy, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
Cuối cùng, thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Quy định về hội viên của hội thẩm định giá Việt Nam

Theo Điều lệ của Hội thẩm định giá Việt Nam, hội viên của Hội được quy định như sau:

Về tiêu chuẩn hội viên

Hội viên của Hội thẩm định giá Việt Nam (cả cá nhân và tổ chức) gồm: Hội viên chính thức, Hội viên danh dự và Hội viên liên kết.
– Hội viên chính thức là công dân hoặc tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn định giá và thẩm định giá, có đủ tiêu chuẩn theo quy định, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội; Tiêu chuẩn của hội viên chính thức gồm:
+ Với hội viên tổ chức cần đáp ứng các tiêu chí sau: có tư cách pháp nhân; hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn định giá và thẩm định giá; là tổ chức được cấp giấy phép hoạt động, tổ chức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến thẩm định giá; tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập.
Đại diện hội viên tổ chức phải là người đại diện theo pháp luật hoặc là người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức đó. Trường hợp thay đổi người đại diện, hội viên tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Hội;
Với Hội viên cá nhân có các điều kiện sau: là công dân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá hoặc có liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá; tán thành Điều lệ Hội; và tự nguyện làm đơn xin gia nhập.
– Hội viên danh dự là những cá nhân hoặc tổ chức có uy tín, có năng lực tài chính, tuy không trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội nhưng có sự quan tâm, đóng góp cho con đường phát triển của Hội và được Ban Chấp hành Hội công nhận;
– Hội viên liên kết là: các doanh nghiệp liên doanh hoặc có 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá; có nguyện vọng, tự nguyện xin gia nhập Hội; và có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội; và được Ban Chấp hành Hội xem xét và công nhận là hội viên liên kết;

Về quyền 

– Hội viên được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật . Thêm đó, hội viên được cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội thẩm định giá Việt Nam tổ chức.
– Hội viên được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; đồng thời được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
– Hội viên được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội thẩm định giá Việt Nam.
– Hội viên được giới thiệu nếu là hội viên mới, được khen thưởng theo quy định của Hội và được cấp thẻ hội viên.
– Hội viên được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục vai trò hội viên của Hội.
Các hội viên liên kết, hội viên danh dự có các quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, ngoại trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và các quyền ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Về nghĩa vụ của hội viên

Thứ nhất, yêu cầu hội viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
Thứ hai, hội viên phải tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
Thứ ba, nghĩa vụ bảo vệ uy tín của Hội thẩm định giá Việt Nam, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
Thứ tư, hội viên cần thực hiện chế độ thông tin, chế độ báo cáo và đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Hội.

Xem thêm: Thẩm định viên

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây