Quỹ phòng, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán thuốc lá trái phép

0
273

Thưa quý khách hàng thân mến, công tác đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn các tỉnh, thành phố luôn được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện. Tuy nhiên việc đấu tranh xử lý các hành vi này còn gặp nhiều khó khăn nhất định, đặc biệt là trong vấn đề kinh phí để thực hiện phòng, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán thuốc lá trái phép. Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 306/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. Vì vậy, việc tìm hiểu các quy định của luật về quỹ phòng, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán thuốc lá trái phép là cần thiết. 

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

1. Nguyên tắc huy động kinh phí đóng góp Quỹ phòng, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán thuốc lá trái phép

Căn cứ theo Thông tư 19/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 306/2016/TT-BTC hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

– Tổng mức đóng góp Quỹ hàng năm được xác định bằng số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế hoạch nhân với mức hỗ trợ được quy định tại Điều 6 Thông tư 19/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 306/2016/TT-BTC.

Số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế hoạch được Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia xác định căn cứ vào số lượng thực tế thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ và xử lý tiêu hủy của năm trước; dự báo phân tích tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả đang, sẽ diễn ra và phương án triển khai công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất thuốc lá giả của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

– Mức đóng góp vào Quỹ của mỗi doanh nghiệp phải được công khai, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi đóng góp cao hơn mức chung.

– Toàn bộ số tiền do các doanh nghiệp đóng góp để lập Quỹ này được gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng tên và quản lý.

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ

– Quỹ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các đối tượng thụ hưởng nêu tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 19/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 306/2016/TT-BTC để thực hiện: Công tác kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý, tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; khuyến khích tố giác hành vi, đường dây tàng trữ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, sản xuất buôn bán thuốc lá giả; các hoạt động điều phối, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả và công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện và phối hợp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không được sử dụng Quỹ để chi cho các nội dung khác không liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

– Việc thanh toán cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả căn cứ vào số lượng thuốc lá thực tế bị bắt giữ được tiêu hủy ghi trên Quyết định xử phạt tịch thu hoặc Quyết định tịch thu (trong trường hợp không xác định chủ sở hữu) của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và Biên bản tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả của Hội đồng xử lý tiêu hủy.

– Quỹ phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; kết thúc năm tài chính, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phải gửi báo cáo tình hình huy động, sử dụng Quỹ đến Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Tổng cục thuế) và đến Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

– Đơn vị sử dụng kinh phí phải theo dõi, hạch toán riêng khoản kinh phí hỗ trợ này; xây dựng quy chế sử dụng kinh phí theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí hỗ trợ căn cứ vào các nội dung chi tại Điều 5 Thông tư 19/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 306/2016/TT-BTC để quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với công tác của đơn vị và chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan chủ quản cấp trên. Số kinh phí chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

– Nguồn kinh phí hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư 19/2015/TT-BTC không thay thế các nguồn kinh phí áp dụng theo quy định hiện hành đối với công tác chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Việc xử lý tang vật là thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả do vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

3. Sử dụng Quỹ phòng, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán thuốc lá trái phép

Theo Thông tư 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 thì quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, buôn bán thuốc lá giả được sử dụng để hỗ trợ cho các khoản chi sau:

Thứ nhất, chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả, bao gồm các khoản chi sau:

– Chi hỗ trợ cho việc bắt giữ, chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ, chi xử lý, tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả;

– Chi mua sắm phương tiện để trực tiếp hỗ trợ công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả, nếu có đủ nguồn tài chính. Việc mua sắm phương tiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng cấp Bộ của các cơ quan có liên quan quyết định;

– Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả;

– Chi cho các cá nhân, tổ chức phát giác, tố cáo các hành vi tàng trữ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu và sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả;

Số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được xác định căn cứ vào số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu hủy (ghi trên Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và Biên bản tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả) nhân với mức hỗ trợ sau khi đã trừ đi các mức trích cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 địa phương và Ban điều hành Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Thứ hai, chi hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Ban chỉ đạo 389 địa phương trong công tác tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả, bao gồm các khoản sau:

– Chi hỗ trợ xây dựng kế hoạch, phương án, đề án về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả;

– Chi hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ triển khai kế hoạch, biện pháp phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan;

– Chi hỗ trợ triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả;

– Chi hỗ trợ tổ chức công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả tại các địa phương;

– Chi hỗ trợ sơ kết, tổng kết, khen thưởng động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả;

– Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện và phối hợp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thứ ba, chi hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam:

– Phụ cấp công tác phí đi làm việc tại các địa phương có thuốc lá điếu nhập lậu;

– Chi phí cho cán bộ, chuyên viên của Hiệp hội, kiểm tra, giám sát, thực thi tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu tại một số vùng trọng điểm;

– Một số chi phí cho việc mua thông tin về hoạt động của tổ chức nhập lậu để cung cấp cho lực lượng chức năng;

– Chi phí trang thiết bị cho Ban điều hành làm việc như: máy phôtô, máy tính;

– Chi khen thưởng cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

4. Mức kinh phí hỗ trợ

– Mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này là 4.000 đồng/bao 20 điếu, không phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp). Hỗ trợ thêm 500 đồng/bao 20 điếu cho chi phí tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, khuyến khích sử dụng các biện pháp tiêu hủy không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện của từng địa phương tiêu hủy.

Trong mức hỗ trợ 4.000 đồng/bao 20 điếu cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, trích 200 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 280 đồng/bao 20 điếu (7%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu hủy và 200 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Số tiền hỗ trợ còn lại dùng để hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

Với vai trò hướng dẫn cơ chế huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá để hình thành Quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả (gọi tắt là Quỹ); việc quản lý, sử dụng Quỹ, Thông tư 19/2015/TT-BTC đã phát huy được vai trò to lớn trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá đầy gian nan và khó khăn trong giai đoạn hiện nay. So với các quy định trước đây, đặc biệt là sự thành công trong mô hình thí điểm tại Thông tư 57/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do Bộ Tài chính ban hành đã góp phần hoàn thiện và phát triển Qũy cho đến ngày nay. Thông tư 19/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 306/2016/TT-BTC đã tạo nên một hiệu ứng đồng bộ và đầy quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

Khi tình hình tội phạm buôn lậu đang có những diễn biến phức tạp, việc bổ sung kinh phí hỗ trợ để triển khai những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu thuốc lá mang ý nghĩa cấp thiết. Trên thực tế, quỹ chi cho các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu thuốc lá, bắt giữ, tiêu hủy thuốc lá lậu còn chưa cao, chưa hiệu quả, cơ chế thanh toán chậm chạp, chưa đáp ứng cho các lực lượng chức năng đặc biệt là chế độ trích thưởng.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hình sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây